روش صحیح اندازه گیری بالاتنه

برای طراحی الگو در تمامی متدهای خیاطی و برای بدست آوردن سایز خود از روی جدول سایز بندی به اندازه گیری صحیح و دقیقی نیاز دارید.


آموزش تزیینات لباس و تمبوردوزی


برای اینکه اندازه گیری درستی داشته باشید، ابتدا به این نکته توجه کنید که فردی که می خواهید اندازه گیری او را انجام دهید باید لباس زیر یا تاپ پوشیده باشد. سپس نوار نخی را دور کمر یعنی گودترین قسمت بدن می بندیم و اندازه گیری را شروع می کنیم.

اندازه های لازم

دور کمر

متر را در گودترین قسمت بالاتنه، مطابق شکل، جایی که نوار نخی را بسته ایم قرار داده و با یک انگشت زیر متر اندازه میگیریم. مطمئن شوید که نوار را درست و صاف روی کمر بسته باشید.

andaze dore kamar

دور سینه

متر را دور بدن و در قسمت سینه به نحوی قرار می دهیم که روی برجسته ترین قسمت سینه باشد و حتما از زیر بغل گذشته و قسمت پشت و جلو در یک امتداد قرار گیرد. سپس می توان به دو روش عمل کرد. در روش اول اندازه را کاملا مماس روی بدن اندازه گرفته و اندازه بدست آمده را به اضافه 5 سانتی متر می کنیم. در روش دوم 4 انگشت دست را بصورت عمودی روی برجسته ترین قسمت سینه قرار داده و متر را از روی آن گذرانده و اندازه میگیریم.

دور باسن بزرگ

متر را دور برجسته ترین قسمت باسن قرار داده و سپس 4 انگشت آزادی گذاشته (مطابق توضیحات فوق) و اندازه میگیریم. برای افرادی که شکم دارند متر را در قسمت پشت روی برجسته ترین قسمت باسن و از جلو روی برجسته ترین نقطه شکم (ناف) قرار داده و اندازه می گیریم.

قد باسن بزرگ

از خط کمر (جایی که نوار نخی را بستیم) تا برجسته ترین قسمت باسن را از قسمت جلو و بصورت کاملا صاف اندازه میگیریم. این قد معمولا 18-20 می باشد و برای محل اتصال صحیح جیب ها مورد توجه است.

دور باسن کوچک

بین کمر و خط باسن بزرگ یعنی حدود ۱۰ سانت پایین تر از خط کمر(تقریبا روی ناف)، خط باسن کوچک است. اگر انگشتان شست را در قسمت پهلو فشار دهید ابتدای استخوان لگن را حس می کنید این جا دور باسن کوچک شماست. متر ر ا در همین قسمت دور بدن به صورت مماس قرار داده و اندازه بگیرید. برای لباس های مجلسی و اتصال جیب ضروری است.

قد باسن کوچک

همانند اندازه گیری قد باسن بزرگ سر دیگر متر را همزمان از کمر تا باسن کوچک قرار داده و قد باسن کوچک مشخص می شود .معمولا نصف اندازه قد باسن بزرگ گرفته می شود.

دور گردن

متر را در قسمت پشت دقیقا دور گردن و نقطه اتصال گردن به بدن، گرفته و از جلو روی برجستگی استخوان گلو قرار داده و اندازه می گیریم.

قد بالا تنه جلو

متر را گودی گردن گذاشته و تا نوار نخی بسته شده دور کمر ادامه داده و اندازه می گیریم.

قد بالاتنه پشت

سر متر را روی برجستگی پشت گردن قرار داده و تا نوار نخی بسته شده دور کمر  اندازه می گیریم.

سرشانه و قد آستین

متر را در قسمت محل اتصال گردن به بدن قرار داده و تا برجستگی محل اتصال بازو به کتف (استخوان سرشانه) آن را ادامه داده و اندازه می گیریم. سپس ادامه داده متر را از زیر آرنج رد کرده و تا مچ می کشیم و اندازه را تا آرنج و مچ یادداشت کرده که این اندازه ها قد آستین است.
دقت کنید که حتما اندازه سرشانه دقیق باشد و کوچکتر یا بزرگتر نباشد. برای افرادی که دارای سرشانه افتاده هستند باید میزان افتادگی هم محسوب شده و این افتادگی با گذاشتن اپل زیر لباس جبران می گردد.

ارتفاع سینه

سرمتر را در گودی گردن قرار داده و تا نوک سینه اندازه می گیریم. دقت کنید که حتما روی برجسته ترین نقطه سینه قرار گرفته باشد.

فاصله سینه

این اندازه، فاصله بین دو نوک سینه است. متر را روی یکی از نوک های سینه قرار داده و تا نوک دیگر اندازه می گیریم.

کارور جلو

حدود 7-8 سانتی متر پایینتر از گودی گردن و در وسط محل اتصال دو دست به بالا تنه،کارور جلو قرار دارد که اگر دست ها را به سمت جلو خم کنیم میبینیم که در این نقطه چین خوردگی در بدن ایجاد می شود. سپس این خط را اندازه میگیریم. دقت کنید که هنگام اندازه گیری متر را به پهلوها نخوابانده و کاملا بصورت صاف اندازه بگیرید. حتما اندازه کارور را دقیق بگیریم. زیرا کارور کوچک بالاتنه را کوچک نشان داده و کارور بزرگ موجب کشیدگی آستین می شود.

کارور پشت

حدود 14 سانتی متر پایین تر از برجستگی پشت گردن و در وسط محل اتصال دست به بالا تنه خط کارور پشت قرار دارد. متر را روی این خط قرار داده و با انگشت شست کمی قسمت وسط که فرو رفته تر است را به داخل هدایت کرده و اندازه می گیریم. این کار باعث می شود کمی کارور گشاد تر باشد تا هنگام کشیده شدن دست به سمت جلو اتصال آستین به بالاتنه کشیده و پاره نشود .

دور حلقه آستین

سر متر را روی استخوان برجسته سر شانه قرار داده از زیر بغل عبور می دهیم و دوباره به استخوان سر شانه می رسانیم .متر را سفت گرفته و اندازه زده و این اندازه را به اضافه 5 سانتی متر کرده که اندازه نهایی بدست می آید.

دور بازو

روی چاق ترین قسمت بازو متر را قرار داده به گونه ای که سر متر در قسمت بالا کمی جلوتر قرار گیرد. سپس بصورت سفت اندازه گرفته و آن را به اضافه 1 یا 2 سانتی متر می کنیم و اندازه نهایی بدست می آید.

کنفورماسیون

سر متر را در پهلو، روی نوار نخی قرار داده از پشت سینه و گردن عبور داده و به سمت مقابل پهلوی جلو روی نوار نخی می رسانیم. این اندازه گیری برای کنترل الگو و قالب شدن دقیق الگو روی بدن بکار می رود. برای لباس های مجلسی حتما باید رعایت شود.

دور مچ

اندازه دور مچ را به اضافه 4 سانتی متر می کنیم.

دور مشت

این اندازه برای آستین های لوله ای استفاده می شود. دست را مشت کرده و دور برجسته ترین قسمت آن را اندازه می گیریم.

قد جلو دامن تا زمین

از نوار نخی بسته شده در قسمت جلو تا زمین را اندازه می گیریم.

قد پهلو دامن تا زمین

از نوار نخی بسته شده در قسمت پهلو تا زمین را اندازه می گیریم.

قد پشت تا زمین

از نوار نخی بسته شده در قسمت پشت تا زمین را اندازه می گیریم.

مطلب بعدی

آموزش تصویری طراحی الگوی بالاتنه به روش مولر


محصولات پرفروش